Ons adres
Waldecker Str. 17
34508 Willingen (Upland)
Duitsland

Disclaimer

Hoewel UplandParcs deze site en alle bijbehorende bijlagen, met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daar de documentatie aan het begin van het project is samengesteld en de ontwikkeling van het project een dynamisch proces is, kan de informatie aan verandering onderhevig zijn. De afgebeelde illustraties zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer en uitstraling van het park en daardoor niet bindend voor het definitieve eind¬resultaat. Niets uit deze site mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UplandParcs
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

Algemeen
De website UplandParcs.nl wordt beheerd door UplandParcs. (UplandParcs), mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UplandParcs.

Informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. UplandParcs neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat UplandParcs niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites
Op de website van UplandParcs wordt, naast verwijzingen naar websites van aan UplandParcs gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat UplandParcs door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan van. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
UplandParcs behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UplandParcs, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
In geen geval is UplandParcs, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. UplandParcs aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan UplandParcs wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘UplandParcs’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

Privacy
UplandParcs hecht aan uw privacy. Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, ook hen zullen wij wijzen op een rechtmatig en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verspreiden en deze verwijderen nadat u ons daarom verzoekt.

envelopephone-handset